MEB, Şube Müdürlüğü görevde yükselme sınavı duyurusu

MEB, Şube Müdürlüğü görevde yükselme sınavı duyurusu

2013 Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınav Duyurusu

2013  MİLLİ   EĞİTİM  BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI ŞUBE  MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV   DUYURUSU

" Milli   Eğitim  Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve  Yer  Değiştirme Suretiyle  Atanması Hakkında  Yönetmelik " hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı il ve ilçe  milli   eğitim müdürlükleri 1709  şube  müdürü  kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

Şube  müdürlüğü için görevde yükselme  sınavı , yazılı  ve  sözlü   sınav  olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı   sınav  Ölçme, Seçme ve  Yerleştirme   Merkezi  ( ÖSYM ) tarafından  gerçekleştirilecek olup, 29 Aralık 2013  tarihinde  yapılacaktır.  Sınav  sürecine ilişkin  açıklamalar   Milli   Eğitim  Bakanlığı (www.meb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. 

Taşra Teşkilatında İlan Edilecek Kadrolar :

SIRA NO  UNVAN  SINIFI KADRO  ADEDİ    DERECESİ

1  Şube  Müdürü   Genel İdare  Hizmetleri   1709   1

A-  YAZILI   SINAV   BAŞVURU   ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesinin (B) bendinde  belirtilen   şartları taşımak .

2. En az  fakülte  veya dört  yıllık   yüksekokul   mezunu  olmak (18/4/1999  tarihinde  görevde bulunan ve  aynı  tarih itibarıyla iki  yıllık  veya üç  yıllık   yükseköğrenim   mezunu  olanlar, diğer  şartlara   sahip  oldukları takdirde dört  yıllık yükseköğrenim  mezunu  olanlara tanınmış haklardan yararlanırlar.)

 3. Talim ve Terbiye  Kurulu  uzmanı , eğitim uzmanı , uzman , raportör, sivil savunma  uzmanı  veya sayman kadrolarında iki; okul  müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür  yardımcısı  görevlerinde  ayrı   ayrı veya  toplamda  üç; şef  kadrosunda  dört veya  öğretmen   kadrosunda  beş ya da bu  kadrolarda   toplam  dört  yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak. 

4. Yönetmelikte   öngörülen  görevde yükselme  yazılı  ve  sözlü   sınavlarında   başarılı  olmaları  şartıyla , il ve ilçe  milli eğitim  müdürlüklerinde Bakanlığımız  merkez  teşkilatında bulunan  İnşaat  ve Emlak Grup Başkanlığı ile  Bilgi İşlem  Grup Başkanlığının  işlerini  yürüten  şube  müdürü  kadrolarına ; Bakanlığın  mimar ,  mühendis ,  branşı   Bilişim Teknolojileri  ve  Elektrik  - Elektronik   Teknolojisi  olan  öğretmen   kadrolarında  en az beş  yıl  hizmeti  bulunanlar arasından atama yapılır.

 Yazılı  sınava  başvuru 

1. Görevde yükselme  yazılı  sınavına, başvuru   tarihinin  son   günü  itibarıyla gerekli  şartları  taşıyanlar başvuruda bulunabilir. 

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesine göre,  lisans   mezunlarının  10  hizmet  yılını, iki  yıllık veya üç  yıllık   yükseköğrenim   mezunlarının  12  hizmet   yılını tamamlayanlar  başvuruda  bulunabilir. 

3. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca  verilen  izinleri  kullanmakta  olanlar da başvuruda  bulunabilir.

4. Diğer  kurumların  personeli, ilan edilen  kadrolara  sınavsız atanma hakkına  sahip  olanlar ile  aday  memur statüsünde bulunanlar  yazılı sınava başvuruda bulunamazlar.

Başvurunun  Geçersiz Sayılacağı  Durumlar

a) Gerekli  şartları   taşımadığı  halde başvuruda  bulunan,

b)  Elektronik   Başvuru  Formu dışında bir belgeyle  yapılan, başvurular   işleme alınmayacak, geçersiz  başvuruya  dayanarak yapılan işlemler  iptal edilecektir. 

B- YAPILACAK  İŞLEMLER 

 1- İl  Milli   Eğitim  Müdürlüklerince Yapılacak  İşlemler

1.1.  Duyuru , tüm taşra teşkilatı personeline duyurulacaktır .

1.2. Görevde yükselme  yazılı   sınavına  yapılacak  başvurulara  ilişkin  iş  ve  işlemlerin  yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan  verilmemesi  için gerekli önlemler  alınacaktır.

1.3.  Başvuruda  bulunanların  durumları , özlük  dosyalarının  tutulduğu il veya ilçe  milli  eğitim  müdürlüklerince  incelenecektir .

1.4. Görevde yükselme  yazılı   sınavına   başvuracak  taşra teşkilatı personelinden  Yönetmelikte  aranan  şartları taşıyanların  başvuruları  sırasıyla  okul , ilçe ve  son  olarak il  milli   eğitim  müdürlüğünce  elektronik   ortamda onaylanacaktır  

1.5. MEBBİS e-Personel  Modülündeki   bilgilerin  doğruluğundan ilgili İl  Milli   Eğitim  İnsan  Kaynakları   Yönetimi hizmetleri   bölümü   sorumlu  olacaktır. Bu  nedenle   başvuruların   incelenmesi  ve  onaylanmasında  gerekli  özen  ve dikkat gösterilecektir .

2-  Merkez  Teşkilatı Birimlerince Yapılacak  İşlemler

2.1.  Duyuru , Birimlerince personeline duyurulacaktır .

2.2. Görevde yükselme  yazılı   sınavına   başvuracak   merkez  teşkilatı personelinden  Yönetmelikte  aranan  şartları taşıyanların  başvuruları  Birimlerince  incelenerek onaylanacaktır  

3-  Yazılı   Sınav   Kurulunca  Yapılacak  İşlemler

3.1. Görevde yükselme  yazılı sınavına  girecek personelin listesini http://ikgm.meb.gov.tr  internet  adresinde ilan edecektir.

 

3.2.  Yazılı   sınav   sonuçlarının  ve  başarılı  olanların listesini http://ikgm.meb.gov.tr  internet  adresinde ilan edecektir.

3.3.  Sınav  sürecine ilişkin diğer  iş  ve  işlemleri  yürütecektir 

3.4.  Yazılı   Sınav   Kurulu  sekreterya  hizmetleri , İnsan 

Kaynakları  Genel Müdürlüğünce yürütülecektir.

C-  BAŞVURU   İŞLEMLERİ  

1-  Yazılı  Sınava  Başvuru

1.1. Görevde yükselme  yazılı   sınavına   başvuruda  bulunacakların MEBBİS e-Personel Modulü'ndeki  öğrenim durumu ,  hizmet   durumu  ve benzeri  bilgilerinde   eksiklik  ya da yanlışlık olması  durumunda ,  düzeltmeye  esas belgeleri  ile birlikte  başvuruları  üzerine ilgili birimce gerekli  düzeltmeler  MEBBİS ortamında  yapılacaktır.

1.2. Görevde yükselme  yazılı   sınavına   başvuruda  bulunmak  isteyen   adaylar   EK -1 TAKVİM'de  belirtilen  süreler içerisinde, http://mebbis.meb.gov.tr  internet  adresindeki  elektronik   başvuru  formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak  suretiyle  başvurularını  yapacaklardır.

 1.3.  Onaylanan   başvuruların  çıktısı alınarak İl  Milli   Eğitim  İnsan  Kaynakları   Yönetimi   hizmetleri  bölümünde muhafaza edilecektir.

1.4.  Başvuruda  bulunanlar,  başvurularının   onaylanıp   onaylanmadığını   başvuru  yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr internet  adresinden  başvuru  süresi içerisinde takip edeceklerdir .

1.5.  Aday ,  Elektronik   Başvuru  Formu ile yapmış olduğu  başvurusunda ,  duyuruda   belirtilen  bütün  şartları taşıdığını kabul etmiş sayılır ve bu konularda yapılan  eksiklik  ve yanlışlıklardan  doğacak   sonuçlardan   aday sorumlu  olacaktır.

1.6.  Yazılı   sınava   katılacak   adayların  Bakanlıkça ilanından  sonra ,  yazılı   sınava  ilişkin  iş  ve  işlemler  ( Sınav ücreti yatırma, hangi  bina  ve  salonda   sınava  gireceklerini,  sınav   tarihini  ve  saatini  gösteren  Sınava   Giriş Belgesi  vb.) için  ÖSYM  tarafından yapılacak  duyurular  takip edilecektir .

D- GÖREVDE YÜKSELME  YAZILI   SINAVINDA  UYGULANACAK  TESTLER

Sınavda,  Milli   Eğitim  Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve  Yer  Değiştirme  Suretiyle Atanması Hakkında  Yönetmeliğin  12. maddesi hükmüne göre, konu başlıkları ile  ağırlıkları  aşağıda  belirtilmiştir. Adaylara   toplam  60  adet  (5)  şıklı  çoktan seçmeli  sorulardan  oluşan bir test  uygulanacaktır.

SIRA NO        KONU ADI     SORU  SAYILARI

1           Türkçe   dil   bilgisi ,           5

2           Yönetimde  insan ilişkileri ve  iletişim ,  2

3           Yönetim , liderlik ve  organizasyon ,        3

4          İnsan hakları ve demokrasi, 1

5           Yönetimde  etik,      1

6          Türk idare  sistemi ,  2

7          Protokol kuralları     1

8          Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap   Tarihi ,         2

9          Genel  kültür 5

10       T.C. Anayasası           5

11       657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,       4

12       1739 sayılı  Milli   Eğitim  Temel Kanunu,          3

13       222 sayılı  İlköğretim  ve  Eğitim  Kanunu,          3

14       652 sayılı  Milli   Eğitim  Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında. KHK           5

15       4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun            2

16       5018 sayılı Kamu Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu,            3

17       2886 sayılı Devlet İhale Kanunu    2

18       4734 sayılı Kamu İhale Kanunu      2

19       4735 sayılı Kamu İhale  Sözleşmeleri  Kanunu,   1

20       4982 sayılı  Bilgi  Edinme Hakkı Kanunu,            1

21       5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,         3

22       4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu  Sözleşme  Kanunu,         2

23       5580 sayılı  Özel   Öğretim   Kurumlan  Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat      2

TOPLAM       60

E-  SINAVDA   ADAYLARIN  UYMASI GEREKEN  BAŞVURU  VE SINAVLARA  İLİŞKİN KURALLAR

a) MEB tarafından TC Kimlik  Numaraları  ÖSYM'ye bildirilen  adaylar ,  sınav ücretini  yatırarak,  başvurularını yapacaklardır.  Sınav ücretini   belirtilen   banka ,  merkez  ve  şubelerine  yatırmayan, kendi kusuru ile olmasa dahi hatalı veya  eksik  yatırılan  adayların   başvuruları  ve/veya  sınavları  geçersiz sayılacak, bu konuda MEB veya ÖSYM'nin bir  sorumluluğu  olmayacaktır.  Sınava   başvurular , 13-19 Kasım 2013 tarihleri arasında  elektronik ortamda   ÖSYM   Başvuru   Merkezleri  (Tüm il/ilçe  ÖSYM

Sınav  Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır.  ÖSYM   Sınav  Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM'nin  İnternet sayfasında   yer  almaktadır .

b)  Sınav ücretini  yatıran  adaylar, ÖSYM'nin  İnternet  adresinden edinecekleri  Aday   Başvuru  Formunu doldurmuş olarak  ÖSYM   Başvuru   Merkezlerine  şahsen  başvuracaklardır.  Adayların   başvurularını  yaparken, doldurulmuş Aday   Başvuru  Formu ile birlikte nüfus  cüzdanı  veya / süresi  geçerli  pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur .  Başvuru merkezi  görevlisi tarafından  adayın   Aday   Başvuru  Formundaki  bilgileri  ile birlikte  web kamerayla  alınacak  fotoğrafı  da  elektronik   ortama  aktarılacaktır.  Fotoğraf ,  adayın   fiziksel  olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.  Başvuru merkezi  görevlisi  adayın   bilgilerini  ve  fotoğrafını   elektronik   ortama aktardıktan  sonra   yazıcıdan  alacağı  Aday   Başvuru  Kayıt  Bilgileri  formunu  kontrol  etmesi için  adaya  verecektir. Bu aşamadan  sonra   kişisel   bilgilerin  doğruluğundan  aday   sorumlu  olacaktır.  Aday   belgeyi   kontrol  edecek ve bilgiler  doğru  ise  imzalayıp görevliye  onaylaması  için geri verecektir.  Adaylar   başvuru merkezine   Başvuru Hizmeti   Ücreti  olarak 3,00  TL  ödeyeceklerdir.  Adaylar,  sınava   başvuru   işlemini  tamamladıktan  sonra,  başvuru bilgilerini  ÖSYM'nin https://ais. osym .gov.tr  İnternet  adresinden kontrol  etmelidirler.

c)  Başvurusunu  yapmayan,  başvuru  koşullarını  taşımayan,  başvurusu  geçersiz sayılan,  sınava  girmeyen veya giremeyen,  sınava  alınmayan veya  sınavdan  çıkarılan,  sınavda   başarı  sağlayamayan veya  sınavı  geçersiz sayılan,  ücret  gerektirmeyen bir  işlem  için  ücret  yatıran,  aynı   işlem  için birden fazla  ödeme  yapan  adayların ödedikleri  ücretler  geri verilmez .

d)  Adayların   Aday   Başvuru  Formuna yazdıkları  bilgilerin   sorumluluğu  kendilerine aittir.  Aday   Başvuru  Formuna yazılan  bilgilerdeki   eksik  ve yanlışlar  yüzünden   doğacak   sonuçlardan   aday  sorumlu olacaktır. Bir  adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday , aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

 e) Adaylar sınava, 19 Aralık 2013 günü saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.sov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı veya / süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

f) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak 2,00 TL ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

g) Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM'nin İnternet sayfasında yayımlanan "Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri" duyurusu ile bu tedbirlere yönelik çıkarılan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.

F- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler, cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

b) Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından "geçersiz" sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

c) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

G- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.sov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 

H- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ VE İNCELEME TALEPLERİ

a) Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 5 gün içinde, 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde her bir dilekçeye özgü ve her bir soru başına 20,00 TL yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 070001000830060280115013) yatırmalıdırlar. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.

b) ÖSYM'de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma verilmez.

I- SINAV ÜCRETİ VE TAHSİLİ

Sınava girecek adaylar 13 - 19 Kasım 2013 tarihleri arasında, Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden sınav ücreti olarak ÖSYM adına 95,00 TL yatıracaklardır. Sınav ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Adaylar ÖSYM'ye başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır.

(EK-1)

GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV TAKVİMİ

Sınav Duyurusu         31 Ekim 2013

Yazılı sınav internet başvurusu ve onay süreci      1-8 Kasım 2013

Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklar listesinin ilanı    11 Kasım 2013

ÖSYM tarafından başvuruların alınması    13-19 Kasım 2013

Görevde yükselme yazılı sınavının yapılması       29 Aralık 2013

 


TümüDiğer Başlıklar