Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavı Konuları

Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavı Konuları

KPSS uzmanı Hasan Can Oktaylar şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmaması üzerine kendi birikim ve deneyimlerine dayanarak çıkması muhtemel konuları belirledi...

 ÖSYM tarafından 2014 ÖABT'ye dahil edilen Sınıf Öğretmenliği  alan sınavında hangi konuların çıkacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sınıf öğretmenlerin  kafalarındaki soru işaretini gidermek adına 2014 ÖABT Sınıf  Öğretmenliği  Alan Bilgisi Sınav Müfredatını açıklıyoruz. Eğitim Bilimleri Uzmanı ve Yargı Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Hasan Can OKTAYLAR tarafından sitemize özel olarak hazırlanan  Öğretmenlik  Alan Bilgisi Sınavı Sınıf  Öğretmenliği  müfredatını  açıklıyoruz.

 

ÇIKACAK ALANLARA AİT DETAYLAR 

1. FEN BİLİM ALANLARI

Genel Biyoloji
Canlı ve cansız farkı, canlıların çeşitliliği, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalartek hücreliler, mantarlar, canlıların yapısı, hücreler kalıtımla  ilgili  genel bilgiler, dokular, organlar ve organsistemleri, insan vücudu.

Genel Kimya
Maddenin özelliklerietkileşimler, elementler ve bileşikler, çözeltiler ve karışımlar: maddenin halleri,asitler ve bazlar, karbon bileşikleri, zehirli karbon bileşikleri, fiziksel ve kimyasal değişiklikler,çözünürlük  ve çökertme, oksitlenme ve redüklenme, yaşamın kimyası, kimyasal tepkimeler, kara maddeleri: kayalar, mineral biçimleri, yeryüzü değişimleri; kara şekilleri ve hareketleri, kimyasal kirlilikler ve insan etkisi.

Genel Fizik
Mekanik: Hareket, hız ve ivme, kütle ve kuvvet; denge; iş ve enerji korunumu;  basit  makineler; momentum; yer küre ve uzay sistemleri;  yer kürenin hareketleri; gezegenler ve evren; kütle çekimi. Basınç ve sıvılar Isı ve Sıcaklık:  ısının kaynakları, yayılması, yalıtımı, etkileri, genleşme; hal değişimi ve çevreye etkisiDalgalar ve Yayılması: ışık kaynakları, maddelerden geçişi, yayılması, yansıma, aynalar, kırılma, mercekler, göz ve görme, göz kusurları, optik araçlar. Ses: meydana gelişi, yayılması, özellikleri, yalıtımı, kaydı. Elektrik: elektriksel kuvvetler, elektriksel alan, elektrik potansiyeli; elektrik akımı, direnç ve değişken direnç, ohm kanunu, elektrik santralleri, elektrik enerjisinin nakli ve kullanımı.

Çevre Eğitimi
Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabetortakyaşam ve karşılıklı yaşamayaşamın devamı, toprak “biome”ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve sukaynakları ve bunların yönetimi,  koruma , kültür ve ilkel yaşamglobal bakış, ekolojik konu vesorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla  ilgili  yapılan çalışmalar, kurum vekuruluşlar.

Fen ve Tenkoloji Öğretimi
Fen bilimleri ve fen eğitimine ilişkin temel kavramlar, Fen,  teknoloji , bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özelliklerifen ve  teknoloji  okuryazarlığı, fen teknoloji -toplum-çevre ilişkileri, fen alanınayönelik tutumlar, fen öğretiminin amaçları, Fen öğretiminin  Türkiye  ve Dünya’daki tarihsel gelişimi, yapılandırmacı yaklaşım ve fen öğrenme, bilişsel gelişim ve fen eğitimiİlköğretim Fen programınınözellikleri ve diğer derslerle ilişkisi, bilimsel süreç becerilerini geliştirme ve örnek uygulamalar. Kavram geliştirme süreçleri ve teknikleri, kavram yanılgıları ve kavramsal değişim, öğretim  modelleri (probleme dayalı öğrenmeproje tabanlı öğrenmeişbirliğine dayalı öğrenmeöğrenme

döngüsü yaklaşımı, çoklu zeka kuramının fen öğretiminde kullanımı vb.) fen öğretiminde ölçme vedeğerlendirme: geleneksel ve alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları (gözlem, görüşme, proje, perfonmasn değerlendirmeöğrenci ürün dosyası vb.), Fen ve  teknoloji  öğretim programına ilişkin örnek etkinlik geliştirme ve sunma.


2. TÜRKÇE – DİL ALANLARI 

Yazılı Anlatım
Yazı dilinin ve yazılı iletişiminin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf ; paragraf  türleri (giriş –gelişme – sonuç paragrafları ). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık,bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan / reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılıuygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.


Sözlü Anlatım
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri(doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temelözellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğumbayram vb. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme / röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültürsanat programlarına konuşmacı olarak katılma vb.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Ses ve Yapı Bilgisi
Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; dilbilim; Türk dilinin gelişim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçenin ses özellikleri; yabancı sözcüklerin Türkçeleştirilmesi; yapı bilgisi, kök, morfem, basit , türemiş ve birleşik sözcükler; sözcük öbekleri, sözcük türleri, eylem, ad belirtgeç, önad, adıl, bağlaç, takı, ünlem. Türkçede kök sözcükler, addan ad ve eylem yapma ekleri, eylemden ad ve eylem yapma ekleri, çekim eklerinin türleri,  kalıplaştırma .


Cümle ve Metin Bilgisi
Türkçede eylem çatıları ve bunların anlam  bakımından  incelenmesi: sözcük öbekleri; Türkçedecümle türleri;  basit  cümle, birleşik cümle, koşulla birleşik cümle, iç içe birleşik cümle; değişik metinler üzerinde sözcük ve cümle incelemeleriTürkçede belirlilik, ad ve eylem cümlelerinde belirlilik; ad tamlamalarının özellikleri; metin çalışmaları (metnin seçimi, metnin yaş grubuna göregüçlük derecesinin belirlenmesi, metnin  iç ve dış  yapısının incelenmesi).

Çocuk Edebiyatı
Dünya’da ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimiÇocukluk evresinde, nitelikli çocuk  kitaplarıylatanışmanın  önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocukedebiyatı yapıtlarını işleviÇocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım,içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk  kitaplarının  örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması.  Öğretmen adaylarının, okuduğu – incelediği  kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar.Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin (destan, masal, şiir, öykü, roman vb.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

İlk Okuma Yazma Öğretimi
Dinleme, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu; okuma – yazma öğrenme alanları tanım vesüreçleri ile öğrenme alanları arasındaki ilişki, Türkçenin özellikleri, bu özelliklerin ilkokuma ve yazma öğretimine etkisi; ilkokuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, birinci sınıf  öğretmeninin ve  öğrencilerinin  temel özellikleri; ilkokuma ve yazma öğretiminde verimsizlik – başarısızlıknedenleri, ilkokuma yazma öğretiminde kullanılan araç – gereçler (özellik ve etkileri, bu araçlarınseçimi, oluşturulması ve kullanımı); ilkokuma ve yazma öğretiminde uygulanan yöntemleri (tanımı, ilkeleri, sınıflandırılmasıuygulamalarıuygulamaları, yöntemlerin üstünlük ve sınırlılıkları); ses temelli cümle yöntemi (tanımı, ilkeleri, özellikleri, aşamaları ve uygulaması), ses temelli cümle yönteminin aşamaları doğrultusunda okuma ve yazma öğretimi uygulamaları.


Türkçe Öğretimi
Türkçe öğretiminde kullanılabilecek çağdaş yöntem ve teknikler; okuma, yazma, dinleme, konuşma,görsel okuma ve sunu, anlama becerilerinin geliştirilmesi; okuma güçlüklerinin tanılanması ve giderilmesi: okuma metinlerinin yapısı; bilgilendirici ve hikaye edici metinlerin öğretimi, metinler arası okuma ve yazma; metinlerden anlam kurma, metinlerle  ilgili  sorular ve türleri; okuma ve yazma yoluyla eleştirel düşüncenin geliştirilmesihızlı okuma ve teknikleri; ana fikir öğretimi ve yöntemleri; okumanın amaçları, türleri ve kuralları; okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlamanındeğerlendirilmesiİlköğretim Türkçe programının incelenmesi, diğer derslerle ilişkisi, programailişkin örnek etkinlik uygulamaları.


3. MATEMATİK

Temel Matematik
Kantezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon işlem kavramları ve bunların grafikle gösterimi, denklik vesıralama bağıntıları, Ayrık örüntüler ve zincirler.


Matematik Öğretimi
Matimatik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin tarihçesi (Dünya’da ve Türkiye’de); matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri; ilköğretimmatematik programının kapsamı, amacı ve özellikleri; belli başlı öğrenme kuramları ve matematiköğrenimi ile ilişkileri; Matematik eğitiminde önemli beceriler, ilişkilendirme, temsiller, iletişim, akıl yürütme, problem çözme (stratejiler, gelişmeler, birebir eşleme, kardinal değer, birleştirme, ayırma, karşılaştırma, denklik, azlık, çokluk vb.); basamak değeridoğal sayıların oluşumu ve yapısalözellikleri; Aritmetik işlemlerİlköğretim matematik dersi 1., 2. Ve 3. Sınıf öğretim programındaki  ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri. Kesirler, kesirleri öğrenmede  öğrenci güçlükleri, kesirlerin farklı anlamları, kesir  modelleri , denklik, karşılaştırma, sıralama, kesirlerleişlemler, ondalık kesirler, ondalık kesirlerle işlemlerprogram kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Geometri, çocukta geometrik düşüncenin gelişimi, 2 ve 3 boyutlu geometri konuları ve bunlarınöğretimiprogramda bulunan geometri kazanımlarına uygun örnek etkinlikler, Ölçme ve ölçüler,çocukta ölçme fikrinin gelişimiboyutalanhacim, zaman ölçümleri, tartma, paralarımız , programdabulunan ölçme kazanımlarına uygun örnek etkinliklerMatematik eğitiminde ölçme vedeğerlendirme, çoklu ölçme değerlendirme yöntem ve teknikleri.4. SOSYAL BİLİM ALANLARI


Uygarlık Tarihi
Uygarlık kavramı ve bu kavramla  ilgili  olan temel kavramların tanıtımı, insanın tarih öncesi devirlerde ve tarihi devirlerde hem fiziksel hem de kültürel açıdan geçirdiği değişim ve bu değişimsürecinin günümüze etkileri. Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıklarınincelenmesiAkdeniz, Mezopotamya, Mısır, Uzakdoğu, Hint, Orta Amerika (Astek – İnka Medeniyetleri), Orta Asya Bozkır Uygarlıkları ve Batı Uygarlığı (Avrupa, Amerika).


Genel Coğrafya /  Türkiye  Coğrafyası ve Jeopolitiği
Coğrafya’nın konusu, Coğrafya’nın ilkeleri, Coğrafya’nın diğer bilimlerle ilişkisi ve yardımcı konuları, Dünya’nın şekli, Dünya’nın hareketleri, evren ve güneş sistemi, harita bilgisi, genel fiziki Coğrafya (iklim, yerşekilleri, sular, genel özellik).


Sosyal Bilgiler Öğretimi
Sosyal Bilgiler alanı ve özellikleriSosyal Bilgiler alanının temel amaçları ve temel becerilerSosyal Bilgilerde okuryazarlık, Sosyal Bilgiler alanında temel temalar ve alanlarSosyal Bilgiler alanının ilköğretimdeki yeri ve tarihçesiSosyal Bilgiler

Öğretim programının incelenmesi (kazanımbeceri, tema vb.), Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan strateji, yöntem, teknik ve materyaller, bunlarla  ilgili örnek uygulamalarSosyal Bilgiler dersinde demokrasi, insan hakları ve değerler eğitimi,  Türkiye ve Diğer ülkelerdeki Sosyal Bilgiler ders  kitaplarından  örnekler ve kıyaslamalar.

Hayat Bilgisi Öğretimi
Hayat Bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği,  Türkiyede  Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi dersi yaklaşımları. Hayat Bilgisi öğretim programının

kazanımbeceri, kavram v.b. özellikler yönünden incelenmesiprogramda yer alan temalar ve temaların içerdiğikazanımların sınıflara göre dağılımı. Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim becerileriöğretimstratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımına ilişkin çalışmalar-örnekler, Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi dersinde değerler ve demokrasi eğitimiHayat Bilgisi Programı’na ilişkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerindeğerlendirilmesi.


5. DİĞER ALANLAR

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
Temel kavramlar (din – kültür – ahlak), Müslümanlığın temel ilkeleri, İslamiyet ve diğer dinler, ahlak – birey ve toplum ilişkisi, ilköğretim I. kademe 4 -5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimprogramının incelenmesi (kazanımiçerik, yöntem vb.).

Sosyoloji
Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dallarıeğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, toplumsallaşma sürecieğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik veeğitim, göç, medya,  küreselleşme  ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarakokul – çevre ilişkisi, okul ve şiddet. 

Erken Çocukluk Eğitimi
Erken çocukluk kavramı, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitimokul öncesieğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesieğitimin tarihsel gelişimidünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesiçocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi  öğretmeninin  özellikleri,  okul öncesieğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fizikselsosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
Birleştirilmiş sınıf kavramı, birleştirilmiş sınıflarda eğitimin önemi; birleştirilmiş sınıfları ortaya çıkaran nedenler,birleştirilmiş sınıflarda öğretim programının yapısı, birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetimi, birleştirilmiş sınıflarda öğrenme-öğretme sürecinin planlanması ve değerlendirilmesi.
 
 
Kaynaştırma Eğitimi
Kaynaştırmanın tanımı ve temel ilkeleri; kaynaştırma  öğrencilerinin  özellikleri; kaynaştırma öğrencilerinin sınıftaki durumları, diğer  öğrencilerle  olan sosyal ilişkileri ve öğretim durumları; kaynaştırma uygulamalarında öğretim programları, programın amaçları ve uygulanması; kaynaştırma programının bireyselleştirilmiş eğitim programları ile desteklenmesi; kaynaştırma eğitimine ilişkin yöntem ve teknikler; yarı zamanlı ve tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları ve değerlendirme. 

Kaynak: www.kpsscafe.com


TümüDiğer Başlıklar