Torba Kanunun son hali

Torba Kanunun, Meclis Genel Kurulundan geçen son halini yayımlıyoruz.

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDEKARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6495

Kabul Tarihi: 12/7/2013

MADDE 1- 10/2/1954tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine “İlEğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları,” ibaresinden sonragelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik DenetmenYardımcıları,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 17/4/1957tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayiişletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadarkayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayisiciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz.”

MADDE 3-29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis veŞans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“MADDE 5- Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahisveya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üçyıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıylacezalandırılır.

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabitihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sairsuretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dörtyıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahisya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üçyıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıylacezalandırılır.

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarınadayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamayateşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli paracezasıyla cezalandırılır.

d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahisveya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafındanbeş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spormüsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarınınoynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunuoluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanmasısuretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göremüsadere edilir.

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkındabunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihlive 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve BuYayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişiminengellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin enbüyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreylemühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerininruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsatvermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.”

MADDE 4- 22/6/1965tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri HakkındaKanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın izin verdiği vakıf,kurum ve kuruluşlar dışında, diğer kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzelkişiler tarafından “Diyanet” kelimesi isim, unvan ve marka olarakkullanılamaz.”

MADDE 5- 633sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 4- Mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar GenelMüdürlüğüne ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait olanlar hariç olmaküzere, mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları ile Hazineye ait taşınmazlarınüzerinde dernek veya vakıflarca kendi kaynaklarından ve/veya toplanan bağış veyardımlarla yaptırılan (bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptırılmışolanlar dahil) cami ve mescitler ile Kur’an kurslarının bir kısmında veyaeklentisi ya da bütünleyici parçasında bulunan ve ticari faaliyetlerdekullandırılması öngörülen kısımları; irtifak hakkı tesisine konu edilmemekşartıyla ve elde edilen gelirlerin yüzde onu pay olarak Diyanet İşleriBaşkanlığına aktarılmak, kalan kısmın en az üçte ikisi öncelikle gelirlerinelde edildiği cami, mescit ve Kur’an kurslarının münhasıran yapımı, bakımı,onarımı ve işletilmesine (ısınma, aydınlatma vb.) ilişkin giderlerde, kalanıise tüzüklerinde veya vakfiye ya da vakıf senedinde belirtilen amaçlardakullanılmak şartıyla, işletilmek, işlettirilmek veya kiraya verilmek üzereilgili dernek veya vakfın bedelsiz olarak tasarrufuna bırakılır. Mülkiyetimazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve gerçek ve özelhukuk tüzel kişilerine ait olanlar dışında kalanlar ile mülkiyeti kamu kurum vekuruluşları ile Hazineye ait taşınmazların üzerinde dernek veya vakıflarcakendi kaynaklarıyla ve/veya toplanan bağış ve yardımlarla yaptırılanların (bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptırılmış olanlar dahil) dışındakalan cami ve mescitler ile Kur’an kurslarının bir kısmında veya eklentisi yada bütünleyici parçasında bulunan ve ticari faaliyetlerde kullandırılmasıöngörülen kısımları, irtifak hakkı tesisine konu edilmemek şartıyla Diyanetİşleri Başkanlığınca işletilebilir veya 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devletİhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarıncapazarlık usulüyle yapılacak ihaleyle işlettirilebilir ya da kiralanabilir. Bufıkra uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığına aktarılacak paya esas gelirlerin hesabında;faaliyetin, ilgili dernek veya vakıflarca belirtilen yerlerin işlettirilmekveya kiraya verilmek suretiyle yapılması hâlinde brüt hasılat tutarı, iktisadiişletme oluşturulmak suretiyle işletilerek yapılması hâlinde ise kurum kazancıesas alınır.

Birinci fıkra uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığına aktarılacakolan pay, ilgili dernek veya vakıf tarafından; birinci fıkrada belirtilenyerlerin üçüncü kişilere işlettirilmesi veya kiraya verilmesi hâlinde payınhesaplanmasına esas gelirin tahsilini takip eden ayın sonuna kadar, iktisadiişletme oluşturmak suretiyle işletilmesi hâlinde ise geçici vergibeyannamesinin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ilgili müftülüklerebildirilir ve müftülüklerce yapılan tahakkuk üzerine aynı süre içinde özel gelirkaydedilmek üzere genel bütçe muhasebe birimlerine ödenir. Süresi içindebildirildiği halde ödenmeyen veya eksik ödenen paylar müftülüklerce, 21/7/1953tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunhükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilmek üzereilgili vergi dairelerine bildirilir. Süresi içinde bildirilmediği veya eksikbildirildiği tespit edilen paylara, bildirimin yapılması gereken son gündentahakkuk ettirildiği güne kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 incimaddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında zam uygulanır ve bir ayiçinde ödenmesi için bir yazı tebliğ edilir. Bu süre içinde de ödenmeyen paylar6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Birinci fıkra kapsamında kalan yerlerin ilgili dernek veyavakıflar tarafından işletilmesi, işlettirilmesi ve kiralanmasına ilişkin iş veişlemler, bu yerlerden elde edilen gelirler ve yapılan harcamalar ilemüftülüklere yapılan bildirimlerin ve tahakkuk ettirilen paylara ilişkinödemelerin zamanında yapılıp yapılmadığı Diyanet İşleri Başkanlığıncadenetlenir ve takip edilir.

Bu madde uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığına aktarılacak olanpaylar ile bu Başkanlık tarafından işletilen, işlettirilen veya kiraya verilen yerlerdenelde edilen gelirleri; bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline özelgelir, diğer yandan Başkanlık bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerineözel ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içindeharcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenekkaydetmeye, Başkanlığın bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir. Bu kapsamdakaydedilen ödenekler; cami ve mescitler ile Kur’an kursları ve bunlarıneklentisi ve bütünleyici parçalarının yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesine(ısınma, aydınlatma vb.) ilişkin giderler ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılıKamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi çerçevesinde aynıamaçlarla kullanılmak üzere dernek ve vakıflara yardım yapılmasına ilişkingiderlerin karşılanmasında kullanılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenönce birinci fıkrada belirtilen yerlerden Diyanet İşleri Başkanlığınca eldeedilen ve banka hesaplarında tutulan gelirler hakkında da bu fıkra hükümleriuygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, MaliyeBakanlığının uygun görüşü alınarak Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenir.”

MADDE 6- 633sayılı Kanunun geçici 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“1/7/2010 tarihli ve 6002 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına DairKanunun yürürlüğe girdiği tarihte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve Dinİşleri Yüksek Kurulu Üyesi kadrosunda bulunanlar, aynı unvanlı kadrolaraatanmış sayılırlar. Bunların görev süresi 6002 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiğitarihten itibaren beş yıldır.”

MADDE 7- 633sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 18- 30/6/2013 tarihi itibarıyla Diyanet İşleriBaşkanlığına bağlı Kur’an kurslarında vekil Kur’an kursu öğreticisi olarakgörev yapmakta olanlar ile 4/5/2005 ile 30/6/2013 tarihleri arasında en az üçay süreyle Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında vekil Kur’an kursu öğreticisiolarak görev yapmış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üçay içinde müracaat etmeleri hâlinde, yeterlilik belgesine sahip olmalarıkoşuluyla Başkanlık tarafından Kur’an kursu öğreticisi kadrosuna atanırlar. Bumadde uyarınca memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurumve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işlemegerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 190sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Başkanlığa aitbölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi vederecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ayiçinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 8-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A)fıkrasının (11) numaralı bendine “Ürün Denetmen Yardımcıları,” ibaresindensonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları,” ibaresi ve “Ürün Denetmenliğine,”ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmenliğine,” ibaresieklenmiştir.

b) 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemeküzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu izninkullanımında, bir sonraki yıla devredilme hâli dışında Devlet memurları içinöngörülen hükümler uygulanır.”

c) 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “doğumdansonraki bir yıl süreyle” ibaresi “doğumdan sonraki iki yıl süreyle” şeklindedeğiştirilmiştir.

ç) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel HizmetTazminatı” bölümünün (i) bendine “Gümrük ve Ticaret Denetmenleri,” ibaresindensonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmenleri,” ibaresi eklenmiştir.

d) Ek 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Adalet UzmanYardımcılığı, Millî Savunma Uzman Yardımcılığı, İçişleri Uzman Yardımcılığı,Dışişleri Uzman Yardımcılığı, Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı veBakanlar Kurulunca belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarının uzman yardımcılığıiçin” ibaresi madde metninden çıkarılmış, yedinci fıkrasında yer alan “Üçüncü”ibaresi “İkinci, üçüncü” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Geçici 39 uncu maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümleeklenmiştir.

“Ancak, söz konusu mevzuattayabancı dil yeterliğine ilişkin şartların ek 41 inci maddede öngörülenlerdendaha ağır olması hâlinde, yabancı dil yeterliğine ilişkin ek 41 inci maddehükümleri uygulanır.”

f) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdareHizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendine “Gümrük ve Ticaret Denetmenleri,”ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Denetmenleri,” ibaresieklenmiştir.

MADDE 9- 657sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 41- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşrateşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanınbazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ileyükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriylesınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;

a) 25/6/2013 tarihi itibarıyla;

1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,

2) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve TarihYüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

3) 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve MilliGüvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 17 nci maddesi,

4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncümaddesi,

5) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık TeşkilatıHakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35inci maddesi,

6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi,

7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel MüdürlüğününTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi,

8) 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine MüsteşarlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (e) fıkrası,

9) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde GüçlükÇekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun veKanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

10) 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet AkademisiKanununun 24 üncü maddesi,

11) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluşve Görevleri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi,

12) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi BaşkanlığınınTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası,

13) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık GenelMüdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi,

14) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik KurumuKanununun 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

15) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve GüvenliğiMüsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesininbirinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü maddesi,

16) 24/4/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve AkrabaTopluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 incimaddesinin üçüncü fıkrası,

17) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler KurumuBaşkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi,

18) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve YerleştirmeMerkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinindokuzuncu fıkrası,

19) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski AltındakiAlanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,

20) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek6 ncı maddesi,

21) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu ProjesiBölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,

22) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, DoğuKaradeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresiBaşkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5inci maddesinin üçüncü fıkrası,

23) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve ŞehircilikBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/Amaddesi,

24) 24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği veKoordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun HükmündeKararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası,

uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personelpozisyonlarında çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartlarıtaşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, birinci vedokuzuncu alt bentler kapsamına girenler otuz gün, diğer alt bentler kapsamınagirenler ise altmış gün içinde yazılı olarak başvurmaları hâlindepozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, 190 sayılı Genel Kadro veUsulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlar bakımından bu KanunHükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıylaaynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadrocetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına; pozisyon unvanlarıylaaynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre l90 sayılı KanunHükmünde Karamameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer alankadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet PersonelBaşkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına,

b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalliidare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncumaddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmaktaolan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar,sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 11/11/1983 tarihli ve2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile geçici12 nci maddesi çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla sözleşmeli personelpozisyonlarında çalışmakta olan ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda MemurStatüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde belirtilengenel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibarenotuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynıunvanlı memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosuolmaması hâlinde Kurumda halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmakkaydıyla Genel Müdürlükçe belirlenecek memur kadrolarına,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içindekurumlarınca atanırlar.

Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmaktaiken 25/6/2013 tarihinde askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriylegörevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınmaşartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlariçin birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihtenitibaren başlar.

25/6/2013 tarihinden önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı AileHekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliğiuygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerekkalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, sözkonusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmetsüreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamakkaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitindedeğerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına görevebaşladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve öncekipozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi birmahsuplaşma yapılmaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yılsüreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

25/6/2013 tarihinden önce bu madde kapsamındaki vizeli sözleşmelipersonel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihte yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmelipersonel hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkradabelirtilen süreler, göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.

Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatıödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, işsonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekliikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sözleşmelipersonelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyeekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla,başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıylaihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklicetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananlarınpozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdasedilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi,teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmışgünlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve DevletPersonel Başkanlığına bildirilir. Birinci fıkranın (c) bendikapsamında memur kadrolarına atananların pozisyonları da başka bir işleme gerekkalmaksızın iptal edilmiş sayılır, ancak 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesininbirinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında istihdam edileceklerin pozisyonsayısının 300’ün altına düşmesi hâlinde, anılan bent kapsamında istihdamedilecekler için kullanılabilecek toplam pozisyon sayısı 300 olarak uygulanır.

Geçici 37 nci madde kapsamında memur kadrolarına atanamayansözleşmeli personelden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargımercilerine başvuran ve açtıkları idari davalarda verilen yargı kararlarısonucu memur kadrolarına atanmış olup davaları henüz bitmemiş olanlardan bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kurumlarınabaşvuranlar, halen bulundukları memur kadrolarına bu madde kapsamında atanmışve açmış oldukları idari davalardan vazgeçmiş sayılırlar. Söz konusu davalariçin ayrıca vekalet ücretine hükmedilmez.

Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütlerigidermeye birinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenler yönünden MaliyeBakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı, birinci fıkranın (b) bendi kapsamınagirenler yönünden ise İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 10- 14/1/1970tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 45 incimaddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“Banka, muteber saydığı asgari üç imzayı taşımak şartıyla kendibelirleyeceği esaslar dâhilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet vevesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senettürleri ve imzalardan biri yerine geçebilecek teminatlar ile diğer koşullarBankaca tespit edilir.”

MADDE 11- 28/3/1983tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 140 ıncımaddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüksek İhtisas Üniversitesi”

“Ankara’da Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfı tarafından, 2547sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmaküzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Yüksek İhtisas Üniversitesi adıyla bir vakıfüniversitesi kurulmuştur.”

MADDE 12- 2809sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 44- Yüksek İhtisas Üniversitesinin eğitim-öğretimebaşlama izni alabilmesi için taahhüt edilen hususları yerine getirme süresi, bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.”

MADDE 13- 13/10/1983tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan“Otomobil”, “Kamyonet”, “Otobüs”, “Motosiklet”, “Bisiklet” ve “Motorlubisiklet” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye “Motorlutaşıt sürücüsü sertifikası”, “Sürücü belgesi” ve “Uluslararası sürücü belgesi”tanımları ile maddenin son fıkrasına “Bu maddedeki tanım ve terimlerle ilgiliolarak vergi kanunları hükümleri saklıdır.” cümlesi eklenmiştir.

“Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturmayeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.”

“Kamyonet: Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yüktaşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır. Sürücü ve yanındaki oturma yerleridışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlerepanelvan denir.”

“Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdanfazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere minibüs denir.”

“Motosiklet: Azami tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya silindirkapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya üçtekerlekli motorlu taşıtlar ve net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550kilogramı aşmayan dört tekerlekli motorlu taşıtlardır. Elektrik ileçalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkatealınmaz. Bunlardan karoseri yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özelbiçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerleklimotosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.”

“Bisiklet: Üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya elile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlardır. Azamisürekli anma gücü 0,25 KW’ı geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla25 km/saate ulaştıktan sonra veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen sonragücü tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu sınıfa girer.”

“Motorlu bisiklet (Moped): Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içtenyanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu iseazami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerleklitaşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dörttekerlekli motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarınınhesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.”

“Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası: Teorik ve uygulamalısınavlarda başarı gösteren sürücü adaylarına verilen belgedir.”

“Sürücü belgesi: Bu Kanunda belirtilen motorlu araçlarınsürülmesine yetki veren belgedir.”

“Uluslararası sürücü belgesi: İki veya çok taraflı anlaşmalaruyarınca sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir.”

MADDE 14- 2918sayılı Kanunun 8 inci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilikve Haberleşme Bakanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8- Bu Kanun kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı, SağlıkBakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görev veyetkileri şunlardır:

a) Millî Eğitim Bakanlığı:

1. Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123 üncü maddegereğince sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek,bunları her safhada denetlemek

2. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak vebaşarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak

3. Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyentrafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparakuygulamak

b) Sağlık Bakanlığı:

1. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk veacil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak

2. Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerindenistifadelerini temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü dealınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlaragerekli personeli, araç ve gereci sağlamak

3. Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ilebirlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak

4. Trafik kazalarında yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevkedilenlerden kazanın sebep ve tesiriyle otuz gün içinde ölenlerin kayıtlarınıtutmak ve takip eden ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmek

c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı:

1. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgilibirimleri: Bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri yapmak, bu Kanunaçısından karayolu taşımasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak, tescilebağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, muayene istasyonlarınıdenetlemek, 35 inci madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tutanakdüzenleyerek idari para cezası vermek, bu maddede belirlenen idari tedbirlerialmak, trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçlarınağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek, aykırıgörülen hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkında idari para cezasına dairtutanak düzenlemek

2. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzereyetkilendirilenler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca denetlenirve aykırı hareketi tespit edilen işletme sahipleri 1.700 Türk Lirası idari paracezası ile cezalandırılır. Yetkilendirme konusu işletme şartlarındagiderilebilecek eksiklik olması hâlinde, işletme sahibine, bu eksikliklerigidermesi için azamî on beş gün süre verilir. Bu süre zarfında eksiklikleringiderilmemesi hâlinde, izin belgesi iptal edilir.

3. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerinin yapılması veyayaptırılması ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce verilen hizmetsürdürülürken kullanılan ve Genel Müdürlüğün diğer hizmetleri ile ilişkiliolmayan bina, arazi, arsa gibi taşınmazlar Maliye Bakanlığınca Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına tahsis edilir. Bu görev yürütülürkenyararlanılan tesisat ve teçhizat Ulaştırma, Denizcilik ve HaberleşmeBakanlığına devredilir. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzereUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirme yapılmasıhâlinde tahsis edilen taşınmazlar ile devredilen tesisat ve teçhizatınkullanılması hususunda, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yetkilendirilenler arasında özel hukukhükümleri gereğince sözleşme yapılabilir.”

MADDE 15- 2918sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38- Sürücü belgesi sınıfları, belge sahiplerine sürmeyetkisi verilen motorlu araçların cinsleri, özellikleri, sürücü belgelerininşekli, içeriği ve verilmesine ilişkin hususlar ile Uluslararası SürücüBelgesinin verilmesine dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 16-2918 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39- Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerininsınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar ile Türk vatandaşlarının veyabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgelerinin ülkemiz sürücübelgeleri ile değiştirilmesine ve dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyleülkemizde araç kullanmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göresürmeye yetkili oldukları araçların dışındaki araçları sürmeleri yasaktır. Bufıkra hükmüne aykırı hareket eden sürücüye 700 Türk Lirası idari para cezasıverilir. Bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil plakası üzerindenaynı miktarda idari para cezası verilir.

Sürücü belgeleri süreli olarak verilir. Belgelerin geçerliliksüreleri, yenilenmesinde aranacak şartlar ile diğer usul ve esaslaryönetmelikle belirlenir. Bu şekilde yenilenen sürücü belgelerinden harçalınmaz. Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanan sürücüye 343Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi geri alınır.

Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmeliktebelirtilen süre ve şartlara aykırı olarak araç kullananlar hakkında herseferinde 343 Türk Lirası idari para cezası verilir.”

MADDE 17- 2918sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41- Sürücü belgesi alacakların;

a) Yönetmelikte belirlenen yaş ve deneyim şartlarını taşımaları,

b) Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almışolmaları,

c) İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca müştereken çıkarılacakyönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları,

d) Sürücü kurslarında teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlayıpsürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almışolmaları,

e) Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk CezaKanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılıKaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler HakkındaKanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilensuçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

f) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesininbulunmaması,

g) Başka sınıf sürücü belgesi alabilmek için, daha önce verilmişancak geri alınmış olan sürücü belgesinin bu Kanunda öngörülen şartlar yerinegetirildiği için sahibine iade edilmiş olması,

zorunludur.

Sürücüler ile sürücü adaylarının hangi şartlarda ve hangi sınıfsürücü belgesi alabilecekleri ile bunların araç kullanma şartları,kullanılabilecek araçların niteliklerine ve sağlık şartlarına dair usul veesaslar İçişleri ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bu maddede aranan şartlardan herhangi biri mevcut olmadan veyahileli yollarla temin edilmiş olduğunun anlaşılması hâlinde, sürücü belgesi,Emniyet Genel Müdürlüğü veya bağlı trafik tescil kuruluşlarınca iptal edilir.Bu kişilere, bu madde hükümlerine uygun olarak yeniden sürücü sertifikasıalınması hâlinde yeniden sürücü belgesi verilir.

Sürücü belgesi alındıktan sonra bu maddenin birinci fıkrasının (e)bendinde belirtilen suçlardan biri ile mahkûmiyet hâlinde bu kişilerin sürücübelgeleri, bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından bumaddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen şartlar sağlanıncaya kadargeri alınır. Bu Kanunun 48 inci madde hükümleri saklıdır.”

MADDE 18- 2918sayılı Kanunun 42 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“Sürücü adaylarının sınavları ile sürücü belgelerinin verilmesiesasları

MADDE 42- Sürücü kurslarında teorik eğitimini tamamlayan sürücüadaylarının teorik sınavları yazılı ya da elektronik ortamda Millî EğitimBakanlığınca yapılır.

Uygulamalı sürücü eğitimini sürücü kurslarından alan ve teoriksınavda başarılı olanlar Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak uygulamalı sürücüsınavına girmeye hak kazanır; bu sınavda da başarılı olanlara motorlu taşıtsürücüsü sertifikası verilir.

Sürücülerin eğitimleri ve sınavları, eğitimlerin ve sınavlarınsüresi, içeriği ve yapılacağı yerlerin özellikleri, sınav yapıcılarınnitelikleri ve eğitimi ile diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının uygungörüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Teorik ve uygulamalı sınavlar için sürücü adaylarından alınacaksınav ücreti ile sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde görev alanlara ödenecekücretler her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

Emniyet Genel Müdürlüğünün motorlu araç sürücüsü ihtiyacınıkarşılamak üzere belirli eğitim programları çerçevesinde yönetmeliktebelirtilen esas ve şartlara uygun olarak, illerde emniyet müdürünün teklifivalinin onayı, merkez teşkilatı için Trafik Hizmetleri Başkanının teklifiEmniyet Genel Müdürünün onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeline veEmniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenimgörenlere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsüsertifikası verilir. Bunların sınavları, nitelikleri Emniyet Genel Müdürlüğüncebelirlenen sınav sorumluları tarafından yapılır.

Jandarma teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamaküzere belirli eğitim programları çerçevesinde ve yönetmelikte belirtilen esasve şartlara uygun olarak, illerde İl Jandarma Komutanlıklarının teklifi,valinin onayı, merkez teşkilatı için Harekât Başkanının teklifi KurmayBaşkanının onayı ile jandarma teşkilatı mensubu subay, astsubay, uzman jandarmave uzman erbaşlar ile Jandarma Okullar Komutanlığında öğrenim gören öğrencileresürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir.Sürücü belgesi sınavları, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen sınavsorumluları tarafından yapılır.

Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen sertifika, bu fıkralardabelirtilenler dışında kimseye verilmez.

İş makinesi sürücülerinin eğitimleri ve sınavda başarılı olanlarınbelgeleri Millî Eğitim Bakanlığınca veya Millî Eğitim Bakanlığıncayetkilendirilen kurumlarca verilir. Bu kurumların işleyişine ilişkin usul veesaslar ile uygulanacak öğretim programları Millî Eğitim Bakanlığıncabelirlenir.

Sınav sonucunda başarı gösterenlerin sürücü belgelerinindüzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, kişiselleştirilen belgelerin basımı veilgililerine teslimi işlemleri sertifikalarında bulunan veya Millî EğitimBakanlığından elektronik ortamda alınan bilgiler esas alınmak suretiyle EmniyetGenel Müdürlüğü veya bağlı trafik tescil kuruluşlarınca yapılır.Kişiselleştirilen sürücü belgelerinin ilgililerine teslimi, Emniyet GenelMüdürlüğü tarafından belirlenen kamu kurum veya kuruluşları ile özel hukuktüzel kişilerine de yaptırılabilir.

Sürücü belgesi almak isteyenlerin müracaatları ile belgelerindüzenlenmesine, kişiselleştirilmesine, basımına ve ilgililerine teslimine dairusul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Sürücü sertifikaları, sınıfına uygun sürücü belgelerinedönüştürülmedikçe sahiplerine karayolunda araç kullanma yetkisi vermez. Sürücüsertifikasını sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullandığı tespitedilen sürücüye 700 Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu kişilere araçkullandıran araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari paracezası verilir.”

MADDE 19- 2918sayılı Kanunun 45 inci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“Sürücülerin sağlık şartlarında sonradan meydana gelendeğişiklikler

MADDE 45- Sürücü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımındansürücülüğe engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti hâlinde, trafikgörevlilerince sürücü belgesi geri alınarak, kişinin sağlık kuruluşlarındamuayenesi istenir. Sağlık şartları bakımından sürücülüğe engel bir hâlininolmadığı veya mevcut olan bu hâlin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuylatespit edildiği takdirde, sürücü belgesi kişiye iade edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslaryönetmelikle belirlenir.”

MADDE 20- 2918sayılı Kanunun 112 nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“Sürücü belgelerinin geri alınmasında ve iptalinde yetki

MADDE 112- Bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan görevlilerin vetrafik tescil kuruluşlarının yetkilendirildiği hâller hariç olmak üzere, sürücübelgelerinin geri alınmasına ve iptaline sulh ceza mahkemeleri karar verir.

Bu Kanunun 51 inci maddesinin ihlali ve 118 inci maddesinin ikincive üçüncü fıkralarında yazılı “100 ceza puanını doldurmak” eylemi nedeniylesürücü belgelerinin geri alınmasına yine bu Kanunun 6 ncı maddesinde sayılangörevliler yetkilidir.

Sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması veya iptaline dairverilen kesinleşmiş mahkeme kararı örnekleri, sürücülerin sicillerine işlenmek üzeremahkemelerce ilgili trafik birimlerine gönderilir.

Bu Kanuna göre görülen davalar, diğer kanunlara göre görülendavalarla birleştirilemez.

Askeri araçları süren kişiler ile asker kişilerin bu Kanundayazılı suçlarla ilgili davalarına da bu mahkemelerde bakılır.

Askeri görev ve hizmetlerin yürütülmesi sırasında askeri araçsürücülerinin asker kişilere karşı işledikleri trafik kazalarıyla ilgilisuçlarda 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu veYargılama Usulü Kanunu hükümleri saklıdır.”

TORBA KANUNUN MECLİS GENEL KURULUNDAN GEÇEN SON HALİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ  


TümüDiğer Başlıklar